Melbet programmalary

Melbet kitap öndürijisi, Android we IOS operasiýa ulgamlary bolan telefonlarda oýunçylara mugt jedel programmalaryny hödürleýär. Işläp düzüjileriň pikiriçe, sport jedellerine girişi ýönekeýleşdirmeli. Makalada Melbet programmasyny telefonyňyza nädip göçürip almalydygyny, resmi web sahypasynyň ykjam wersiýasy bilen deňeşdirmegiň usullaryny aýdarys.

Näme üçin programmasyny gurmaly

Melbet-iň mugt ykjam programmalary jedelleri amatly edýär: ulgamdaky näsazlyklara has çalt we çydamly. Mundan başga-da, ýörite programma üpjünçiligi bilen üpjün edijileriň çäklendirmelerinden geçmek üçin zerur bolan VPN we proksi serwerleri birikdirmän sport bilen meşgullanyp bilersiňiz.

Programmalaryny göçürip almak üçin sahypa
Programmalary göçürip almak üçin baglanyşyklar bilen sahypa

Programmalary aýratynlyklary

Melbet ykjam programmalary resmi web sahypasyndaky ähli opsiýalara doly ygtyýar berýär. Olaryň kömegi bilen oýunçylar:

 1. Şahsy hasabyňyzda işläň.
 2. Hasaby dolduryň we goýumdan pul alyň.
 3. LIVE jedellerini açyň we sport ýaryşlarynyň gidişini yzarlaň.
 4. Surat çekmek.
 5. Sport ýaryşlarynyň netijelerine jedeller goýuň.
 6. Pleýeri gyzyklandyrýan bölümlere çalt girişi düzüň.
 7. Müşderi goldawyna haýyşlary iberiň.

Programma, dizaýn, arhitektura we jedel statistikasyna elýeterliligiň resmi sahypasyndan tapawutlanýar. Programma arkaly müşderi goldaw hyzmaty bilen habarlaşmak üçin goşmaça menýudaky “Bize jaň et” düwmesine basmaly.

Jübi programmasyndaky bölümler
Goldaw bölümi iň soňunda

iOS üçin Melbet programmasy

Esasy aýratynlyklary:

Öndüriji Melbet
Diller Iňlis, türkmen
iň soňky wersiýasy 3.2.
Ölçegi 90,4 MB
Gabat gelmek iPhone, iPad we iPod Touch 9.3 wersiýasy. we has ýokary
AppStore-de programmasy
Programmany AppStore arkaly gurmak

-den göçürip alyp bolýar . Göçürip almak üçin, ýaşaýan sebitiňiziň gadagan edilenleriň sanawynda ýokdugyna göz ýetirmeli. Bu beýle bolmasa, sazlamalary üýtgedip bilersiňiz. Munuň üçin:

 1. “Sazlamalar” bölümine geçýäris.
 2. Apple ID saýlaň.
 3. “Dil we sebit” meýdanynda häzirki ýerini “Kipr” diýip üýtgediň.

Indi göçürip alyp we gurup başlap bilersiňiz:

 1. -da “Melbet” sözi bilen programma gözleýäris.
 2. Emissiýa setirinde programma üpjünçiligini tapýarys.
 3. “Downloadüklemek” düwmesine basyň.

Programmany telefona guranyňyzdan soň “Aç” ýazgyly düwme peýda bolar. Oýunçynyň entek hasaby ýok bolsa, hasap döredip bilerler.

Munuň üçin size zerur:

 1. Programmany işlediň we menýuny açyň.
 2. “Hasaba al” düwmesine basyň.
 3. Hasaba alyş opsiýasyny saýlaň (telefon belgisi, doly hasaba alyş arkaly “bir gezek basmak” aňsatlaşdyrylýar).
 4. Ulgam tarapyndan tekst habary ýa-da e-poçta arkaly iberilen kody ulanyp hasabyňyzy işjeňleşdiriň.

Kitap öndürijisi programma üpjünçiligini gurmak üçin bonus bermeýär.

Programmada ulanyjylar jedellere, arassalamalara, eSport jedellerine we LIVE jedellerine girip bilerler. Jedel goýmak üçin:

 1. Sanawdan sport çäresini saýlaň ýa-da açar söz bilen gözläň.
 2. Islenýän netijäni we sitatalary saýlaň.
 3. Jedeliň mukdaryny giriziň.
 4. “Jedel goý” düwmesine basyň.

IOS telefonlary üçin Melbet programmasynyň esasy artykmaçlygy ýönekeý we amatly işlemekdir. Bu ýerde artykmaç zat ýok, logiki we düşnükli arhitektura agyr öwrenmegi talap etmeýär. Kemçilikleriň arasynda ulanyjylar oýun statistikasyna we menýudaky sazlamalaryň aşa uzyn sanawyna girip bilmeýärler.

Android üçin Melbet programmasy

Esasy aýratynlyklary:

Öndüriji Melbet
Diller Iňlis, türkmen
iň soňky wersiýasy melbet.apk 41 (2196)
Ölçegi 38.39 MB
Gabat gelmek android wersiýasy 4.1 we ondan ýokary
Melbet programmasy
Melbet programmasy arkaly sport jedelleri

Melbet Android programmasyny gönüden-göni bukmekeriň resmi web sahypasyndan göçürip alyp bolýar. “PlayMarket” dükanyndan gözlemegiň manysy ýok, sebäbi Google (bazaryň eýesi) jedel programma üpjünçiligini öz platformalarynda goýmaýar. Melbet-i Android üçin esasy sahypanyň aşagyndaky “Jübi programmalary” bölüminde göçürip alyp bilersiňiz. Hereketleriň algoritmi aşakdaky ýaly:

 1. “Android-de Melbet” düwmesini basyň.
 2. “Android-de Melbet-i göçürip al” düwmesine basyň.
 3. Hereketi tassyklaýarys.

Indi gurnap başlap bilersiňiz:

 1. “Gurmak” düwmesine basyň.
 2. “Bu çeşme üçin rugsat” opsiýasyny saýlaň.
 3. Hereketi tassyklaň we “Gurmak” düwmesine basyň.
 4. “Tamamlamak” düwmesine basyň.

“Melbet” -i “Android OS” enjamlary üçin üçünji tarap çeşmelerinden göçürip almak maslahat berilmeýär. Programma arkaly hasaby hasaba almak, iOS enjamlaryndaky ýaly.

Jübi enjamyndan sport çäresine jedel etmek üçin:

 1. Programmany açyň we ygtyýarnama prosedurasyndan geçiň.
 2. Sporty saýlaň we gözleg arkaly sport çäresini tapyň.
 3. Netijäni we tapawudy saýlaň.
 4. Jedeliň mukdaryny giriziň we tassyklaň.

Ulanyjylar programma üpjünçiliginiň ýokary tizligini we ähli möhüm funksiýalaryň bardygyny belleýärler. Menýu düwmeleriniň amatly ýerleşişi we düşnükli arhitektura üçin aýratyn goşmaça. Programma üpjünçiligi jedelleriň taryhyny görmäge mümkinçilik bermeýär, ýöne beýleki bukmekerleriň goýmalary bilen deňeşdirilende bu kemçilik möhüm däl.

Web sahypasynyň ykjam wersiýasy

Resmi Melbet web sahypasynyň ykjam wersiýasy smartfonlara we planşetlere jedel etmegi halaýan, ýöne enjamlaryna goşmaça programmalar gurmak islemeýän ulanyjylar üçin döredildi. Göçme enjamlaryň ekranyndaky ähli interfeýs düwmelerini dogry görkezmek üçin optimallaşdyryldy.

Esasy sahypada içgin arhitektura bar. Theokarsynda “Hasaba al” we “Giriş” düwmeleri bar.

Ykjam saýty
Jübi

Aşakda bölümlere geçişler: iň ýokary janly sport, iň ýokary sport, oýunlar, oýunlar, janly kazinolar we ş.m. Aşakda telefonyňyza ykjam programma üpjünçiligini göçürip almak üçin düwme bar.

Esasy bölümlere geçmek üçin ekranyň ýokarky çep burçunda ýerleşýän goşmaça menýuny hem ulanyp bilersiňiz. Jedellere, göni jedellere, eSportlara, göni kazino, teleýaýlym oýunlaryna, wirtual sport, bingo, mahabat, opsiýa we beýleki bölümlere gitmek üçin düwmeler bar.

Sahypadaky esasy bölümler
Sahypanyň ykjam wersiýasynda haýsy bölümler görünýär

Ulanyjynyň entek hasaby ýok bolsa, ykjam wersiýasynda hasaba durup bilersiňiz. Munuň üçin “Hasaba al” düwmesine basyň we forma meýdanlaryny dolduryň. Ulanyjy gysgaldylan proseduradan geçip biler, emma hasabyndaky pullary yzyna almak üçin şahsyýeti barlamak prosedurasyndan geçmeli bolarsyňyz. Hasaba alynmak üçin bir ýurt saýlamaly, adyny, hasap dilini we hasap walýutasyny görkezmeli.

Ondan soň sport bilen meşgullanyp bilersiňiz. Bu ýerdäki hereketleriň algoritmi, kompýuter üçin resmi web sahypasynda işlän wagtyňyz bilen deňdir:

 1. Sport saýlaň.
 2. Sport çäresini tapyň.
 3. Netijäni we tapawudy saýlaň.
 4. Jedeliň mukdaryny görkeziň we tassyklaň.

Şahsy hasabyň sahypanyň kompýuter wersiýasy bilen deň bölümleri bar. Bu ýerde amallary geçirip, statistikany öwrenip, müşderi goldawy bilen habarlaşyp we hasap sazlamalaryny dolandyryp bilersiňiz.

Windows PC-de programmasyny nädip göçürip almaly

Kompýuterden resmi web sahypasyna gireniňizde üpjün edijiniň blokirlemesini aýyrmak üçin döredijiler Melbet Access-i döretdiler. Bu programma, üçünji tarap sahypalarynda wiruslary “ýygnamak” we kezzaplaryň pidasy bolmak howpy bolmazdan häzirki zaman aýnalary tapmagy aňsatlaşdyrýar. Programmanyň kömegi bilen ulanyjy müşderi goldaw hyzmaty bilen aragatnaşyk gurup we hyzmatlara has durnukly baglanyşyk üpjün edip biler.

Programma elýeterliligi
Programma Melbet web sahypasyna ajaýyp goşundy

Gurnaýjyny ykjam bölümde göçürip alyp bilersiňiz (” Windows üçin programma üpjünçiligi” düwmesi). Gurnamak üçin programmanyň gurnama ýerini saýlamaly we programmanyň açylyş faýlyny iş stoluna goýmaga rugsat bermeli.

Jedel programmalarynyň ykjam saýty bilen deňeşdireniňde oňaýly taraplary

Parametr / platforma Jübi goşundylary Sahypanyň ykjam wersiýasy
Ulanyjy rahatlygy Beýik Beýik
Gulplary aýlaň Blok edip bolmaýar Goşmaça VPN, proksi serwerleri ulanmak zerur
Optionshli wariantlara girmek Statistikalardan başga hemme zat elýeterli Doly
Garşylyklara we jedel algoritmine täsiri Täsir etmäň Täsir etmäň

Melbet ykjam programmalary oýnaýja ykjam wersiýa bilen deňeşdirilende has ýokary özbaşdaklyk berýär. Şol bir wagtyň özünde, ähli platformalaryň ulanyjylary şahsy hasabyna, sport jedellerine we beýleki mümkinçiliklerine girip bilýärler.

Jübi amaly bazarynda Melbet programma üpjünçiligi bäsdeşleriň şuňa meňzeş teklipleri bilen deňeşdirilýär. Kitap ýasaýjy programma üpjünçiligi, hatda pes internet tizliginde-de ähli Melbet hyzmatlary bilen durnukly smartfon baglanyşygyny döredýär. Şeýle hem menýudaky düwmeleriň amatly ýerleşişini we jedelleri bir barmak bilen ýerleşdirmek mümkinçiligini ýatdan çykaralyň. “Melbet” programmasy bilen, ulanyjy üçin jedellerde jemlenmek we jedel etmekden lezzet almak has aňsat.

Adamlaryň ykjam programmalary hakda aýdýanlary

Webde Melbet hakda esasan oňyn ýa-da bitarap synlar bar. Ine, olaryň käbiri:

Kitap ýasaýjy hakda syn
Ulanyjynyň oňyn Melbet seslenmesi

Synlara seretseň, ulanyjylar sporta jedel edenlerinde iş rahatlygynyň tizligini belleýärler.

FAQ

Melbet-i Windows-dan nireden göçürip alyp bilerin?

ýörite Melbet programma üpjünçiligini kitap öndürijisi melbet.ru- nyň resmi web sahypasynda mugt göçürip alyp bilersiňiz . Munuň üçin Jübi bölümine girip , ” Windows üçin programma üpjünçiligi” düwmesine basmaly.

Melbet web sahypasy bilen programmanyň arasyndaky tapawut barmy?

No.ok. Kitap öndürijisi, resmi web sahypasy we programmalar arkaly jedel goýýan ulanyjylar üçin ýeke-täk setir hödürleýär.

AppStore-de Melbet barmy?

Hawa. Hut şol ýerden sport jedelleri üçin Melbet IOS ykjam programmasyny göçürip almaly bolarsyňyz .

Mac üçin Melbet programmasy barmy?

Hawa. Öndüriji, IOS 9.3 operasiýa ulgamy bolan ähli görnüşli enjamlar üçin programmalar taýýarlady. we has ýokary.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

На сайт MelBet