Melbet aýna

Internetde Melbet atly iki sany bukmeker tapyp bilersiňiz. Com domen zonasynda wekilçilik edilýän halkara kitap öndürijisi Melbet bar. Halkara kitap öndürijisi Curacao ygtyýarnamasy esasynda işleýär. Türkmenistanda deňizdäki kitap öndürijisiniň resmi web sahypasy wagtal-wagtal elýeterli bolmazlygy mümkin. Melbet aýnasy bu meseläni çözmegiň bir usulydyr.

Melbet aýnasy näme

Aýna Melbet hakyky nusgasydyr bukmekeriň resmi çeşmesi. Ulanyjylary:

 • hasaby hasaba almak we barlamak;
 • hasaby doldurmak
 • ýeňişleri yzyna almak;
 • dürli sport çärelerine jedel etmek;
 • mahabat we bukmeker bonuslary;
 • goldaw hyzmaty we ş.m.

Melbet aýnasy bilen resmi sahypanyň arasyndaky ýeke-täk tapawut üýtgedilen domen. Domen adyny üýtgetmegiň zerurlygy, bu sebäpli ýerli internet üpjün edijiler alternatiw çeşmäni tiz tapyp, blokirläp bilmejekdikleri bilen baglanyşykly.

Emma aýnalaryň ömri çäkli. Görnüşinden takmynan 3-4 hepde soň, ISP-ler Melbetiň başga bir sahypasyny tapýarlar blokirläň. Şonuň üçin Melbet dolandyryjylary birbada birnäçe çeşmäni döretmek barada alada etdiler. Mundan başga-da, olaryň sany yzygiderli artýar. Şonuň üçin täze Melbet aýnasyny gözlemek – oýunçylar üçin gaty derwaýys mesele.

Aýna baş sahypasy
Esasy sahypa

Aýna aýratynlyklary

Resmi sahypadan tapawudy ýok. Bu onuň esasy artykmaçlygydyr. Ulanyjy täze çeşmäniň interfeýsi we işleýşi bilen tanyşmak üçin wagt sarp etmeli däl. Şonuň üçin oýunçy hödürlenen sport wakalaryny derrew öwrenip başlar. we oýundan öňki ýa-da göni ýaýlymdaky islendik oýunlara jedeller goýmak.

Aýnada gaýtadan hasaba alynmak hökman däl. Ygtyýarnama üçin esasy sahypada hasaba alnanda girizilen şahsyýetnamalary görkezmek ýeterlikdir. Şol bir wagtyň özünde, täze oýunçylar oýun hasaby döretmek üçin aýnany ulanyp bilerler. Soňra döredilen balans alternatiw saýtda-da, esasy sahypada-da elýeterli bolar.

Başga bir saýt ulanyp, oýunçylar islendik maliýe amallaryny geçirip bilerler. Häzirki Melbet aýnasy hem goýum goýmak, hem-de serişdeleri yzyna almak üçin ulanylyp bilner.

Aýna nädip barmaly

Häzirki wagtda işleýän Melbet aýnasyny tapmak üçin birbada birnäçe usuly ulanyp bilersiňiz. Geliň, olaryň hersine has içgin seredeliň.

 • Kitap öndürijiniň resmi web sahypasy arkaly. Oýunçylar häzirki Melbet aýnasyna baglanyşyk alyp bilerler. Munuň üçin kitap öndürijiniň web sahypasyndaky goldaw hyzmatyna ýüz tutmaly. Pageshli sahypalaryň aşaky sag burçunda “Sorag ber” düwmesi bar. Oňa basmak, sahypany goldaýan wekil bilen göni söhbetdeşlik açýar. Alternatiw çeşmä baglanyşyk almak üçin degişli soragy ýazyň. Kitap öndürijiniň goldawy haýyşa derrew jogap berer we iş stoluna we ykjam wersiýalaryna baglanyşyk berer.
Tehniki goldaw
Sahypada tehniki goldaw işi
 • Resmi poçta sanawy arkaly. Hasaba alnanda-da, oýunçy kitap öndürijisinden habar býulletenine ýazylyp biler. Habar býulletenine ýazylmak şahsy hasabyňyzda hasaba alnandan soň hem elýeterlidir.
 • Melbet telegram kanalyndaky baglanyşyga eýeriň. Kitap öndürijiniň goldawy meşhur habarçylarda-da bar. Goldaw hyzmatynyň wekillerine @Melbetru_support baglanyşygy arkaly telegramma arkaly habarlaşyp bilersiňiz.
Telegram kanaly
Melbet Telegram kanalyna logotip we baglanyşyk

Oýun hasabyna girmekde kynçylyklar bar bolsa, oýunçylar blokirlemäni aýyrmagyň alternatiw usullaryny hem ulanyp bilerler. Iň amatly wariant, telefon üçin programmalar. Kitap öndürijisi saýtda göni Android we iOS üçin oýun programmalaryny göçürip almaga mümkinçilik berýär. Munuň üçin diňe “Goýmalar” bölümine giriň.

“Android” üçin “Melbet” oýun programma üpjünçiligini “AppGallery” -den göçürip alyp bolýar. “IPhone” we “iPad” üçin programmalary “AppStore” -dan göçürip alyp bolýar.

Bu kitap öndürijiniň amaly programmalarynda resmi ýa-da alternatiw saýtdan pes däl. Ulanyjylar hasaba alnyp, hasabyny dolduryp bilerler, jedeller goýup bilerler, ýeňişleri yzyna alyp bilerler we ş.m. Android we iOS üçin programmalaryň artykmaçlygy, kitap öndürijiniň resmi web sahypasy ýok bolanda-da işlemegidir.

Başga bir wariant bar Internet üpjün edijileri tarapyndan aýlanyp geçmek – dünýäniň islendik ýerinde hasabyňyza girmäge mümkinçilik berýän VPN. Vöne VPN ulananyňyzda, sahypanyň adatdakysyndan has haýal işlemeginiň mümkindigini göz öňünde tutmaly. Şonuň üçin göni ýaýlymda jedel etmegi makul bilýän ulanyjylar, düşünişmezlikleriň çalt üýtgemeginde kynçylyk çekip bilerler. Sahypanyň VPN-de haýal işlemegi sebäpli, ulanyjynyň saýlanan kynçylyklara jedel goýmaga wagt tapmazlygy töwekgelçiligi bar.

Aýnasy arkaly hasaba alyş

Melbet-de işleýän aýna arkaly hasaba alynmak, bukmekeriň esasy web sahypasynda hasap açmagyň tertibinden tapawutlanmaýar. Ulanyjy hasaby birnäçe usulda döredip biler:

 • bir gezek basmak bilen;
 • telefon arkaly;
 • e-poçta arkaly;
 • sosial ulgamlar we habarçylar arkaly.

Hasaba almagyň iň aňsat usuly bir gezek basmakdyr. Oýunçynyň ýaşaýan ýurduny we hasabyň walýutasyny görkezmegi ýeterlikdir. Şeýle-de bolsa, kitap öndürijiniň işleýşine doly girmek üçin aýna ygtyýar berlenden soň, ulanyjy özi hakda doly maglumat girizmeli.

Melbet aýnasyndan jedel etmek

Hakyky aýna Melbet sport jedelleri üçin ynamly ulanylyp bilner. Ulanyjy hasabyndaky pullaryň howpsuzlygyna we ýeňişleriň öz wagtynda tölenjekdigine ynam edip biler. Munuň sebäbi alternatiw çeşmäniň kitap öndürijiniň özi tarapyndan döredilendigi bilen baglanyşykly. Şonuň üçin esasy Melbet saýty ýaly howpsuz. Şifrlemek maglumatlary geçirmek üçin ulanylýar.

Considereke-täk göz öňünde tutulmaly zat, Melbet müşderileriniň resmi çeşmelerden alnan baglanyşyklary ulanmagydyr. Otherwiseogsam, galp bir sahypa girip bilersiňiz.

Melbet gazanan ýeňişleri

Tölegleriň şertleri we bukmekeriň resmi web sahypasyndaky ýaly. Çekiş wagtlary saýlanan usula baglydyr. Adatça, anketa ýerleşdirilen pursadyndan 15 minutyň içinde amala aşyrylýar. Melbetden gazanan ýeňişlerini şu ýerden alyp bilersiňiz:

 • Elektron gapjyklar;
 • Bank kartlary;
 • Bank hasaby;
 • Cryptocurrency hasaby.

Aýna kemçilikleri barmy

Melbet ätiýaçlyk sahypasynyň esasy ýetmezçiligi çäkli hyzmat möhleti hasaplanýar – Internet hyzmatlaryny üpjün edijiler ony petikläp bilerler. Şonuň üçin oýunçylar wagtal-wagtal Melbet aýnasyny gözlemeli bolýarlar. Munuň zerurlygy adatça her 3-4 hepdede ýüze çykýar.

Uptiýaçlyk sahypa gözläniňde, çeşmä üns bermek möhümdir. Diňe ygtybarly we subut edilen çeşmelere ynanmaly. Bu Melbetiň resmi goldawy. Barlanmadyk çeşmeden baglanyşyk ulananyňyzda, Melbet müşderileriniň puluna ýa-da gizlin maglumatlaryna girmek isleýän aldawçylara elmydama büdremek howpy döreýär.

FAQ

Melbet näme üçin aýna gerek?

Internet hyzmatlaryny üpjün edijiler tarapyndan blokirlemekden aýlanyp geçmek üçin alternatiw çeşmeler zerurdyr. Aýna resmi web sahypasynda tehniki işleriň alnyp barylýan wagtynda hem ulanylyp bilner. Şeýle hem, esasy çeşmä haker hüjümleri wagtynda degişlidir.

Melbet aýnasy bilen jedel etmek ygtybarlymy?

Hawa, resmi çeşmeden baglanyşyk ulansaňyz, düýbünden howpsuz.

Melbet aýnalaryna baglanyşyklar ýygy-ýygydan täzelenýärmi?

Hawa, baglanyşyklar takmynan her 3-4 hepdede täzelenýär.

Melbet aýnasy arkaly jübi telefonymda kazino oýnap bilerinmi?

Hawa, diňe sport jedelleri üçin däl, eýsem onlaýn kazino oýunlaryny başlatmak üçin hem ulanylyp bilner.

Hakyky Melbet aýnasyny galp aýnadan nädip tapawutlandyrmaly?

Kitap öndürijiniň alternatiw çeşmesine diňe resmi çeşmelerden – kitap öndürijiniň web sahypasyndan ýa-da Melbet goldaw gullugynyň wekilleri bilen dürli aragatnaşyk kanallaryndan alyp bolýar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

На сайт MelBet