Melbet hasaba durmak we giriş

Melbet, 2012-nji ýyldan bäri üstünlikli işleýän we resmi ygtyýarnama esasynda işleýän iň meşhur içerki kitap öndürijilerinden biridir. Oýun edip başlamak we jedel gazanmak üçin hasaba alynmaly. Şuňa meňzeş bukmekerleriň haýsydyr birinde bolşy ýaly, hakyky pul üçin oýnamak isleýänler üçin Melbet-de hasaba alynmak hökmany ädimdir. Hasap döretmegiň düzgünlerine, usullaryna we nuanslaryna has içgin seredeliň.

Baş sahypa
Sahypanyň baş sahypasy

Kitap öndürijisi hasaba alyş durmagyň düzgünleri

IN Melbet hasaba alnyşy 18 we ondan uly ýaşly müşderiler üçin elýeterlidir. Goşmaça platforma düzgünleri:

 1. Bir gezeklik bonuslary täzeden işjeňleşdirmek üçin köp hasap açmak gadagandyr.
 2. Maglumatlary üçünji taraplara geçirip bolmaz.
 3. Profil döredilende diňe dogry maglumatlary girizmeli.

Sahypanyň düzgünlerini we talaplaryny deslapky öwrenmek, kitap öndürijiniň administrasiýasy tarapyndan petiklenmezlikden we beýleki hereketlerden gaça durmaga mümkinçilik berer.

Kitap öndürijiniň düzgünleri
Kitap öndürijiniň düzgünlerine baglanyşyk

Täze girýänler, iş stoly, sahypanyň ykjam wersiýasy, şeýle hem Melbet programmasy arkaly hasaby hasaba alyp bilerler. Ikinjisi, Android we iOS enjamlarynyň eýeleri üçin elýeterlidir.

Web sahypasy arkaly hasaba alyş

Kitap ýasaýjy platformada profil döretmek üçin:

 1. Kompýuterde, bukmekeriň resmi web sahypasyna giriň.
 2. “Hasaba al” düwmesine basyň.
Saýtda ýazylyň
rightokarky sag burçda hasaba alyş düwmesi
 1. Gysga görnüşi dolduryň: häzirki telefon belgisini we doglan senesini görkeziň, walýuta barada karar beriň.
Hasaba alyş formasy
Hasaba alynmak üçin telefon belgisini we doglan senesini görkezmeli
 1. Paroly tapyň
 2. Howpsuzlyk koduny giriziň
Howpsuzlyk kody we promo kody
Kapçany arassalamak we bar bolsa promo kody girizmek

Netijede, “Indiki” düwmesine basyp, hereketi tassyklamak galýar. Profili işjeňleşdirmek üçin goşmaça SMS habary bilen gelýän ýörite kod girizmeli bolarsyňyz.

Kitap öndürijiniň düzgünleri bilen tassyklama
Hasaba alyş işini tamamlamak

Kompýuterden jedel goýmagy halamaýanlar üçin sahypanyň ykjam wersiýasy hödürlenýär. Smartfonlarda we planşetlerde islendik brauzerden açylýar. Hasap iş stoly wersiýasyndaky ýaly döredilýär.

1 gezek basyp bilersiňiz. Bu ýagdaýda müşderi häzirki telefon belgisini görkezmeli, profili işjeňleşdirmek üçin ýörite kod girizmeli. Şeýle-de bolsa, şondan soň şahsy hasabyňyzda özüňiz hakda maglumatlary doldurmaly bolarsyňyz.

Ykjam programmasy arkaly hasaba alyş

Melbet ykjam programmasyny “Android” we “iOS” smartfonlarynda we planşetlerinde gurup bolýar. Programma üpjünçiligini jedel platformasynyň resmi web sahypasyndan göçürip alyp bilersiňiz. Programmanyň artykmaçlygy, ofisiň resmi web sahypasy haýsydyr bir sebäbe görä jogap bermese-de, sahypanyň doly işlemegine we gije-gündiziň dowamynda işlemekden ybaratdyr.

Android-de Melbet programmasy

Oýna Hasaba alynmazdan hakyky pul üçin Melbet mümkin däl. “Melbet” mobil programmasyny Android-de enjamlar üçin göçürip almak üçin:

 1. Melbet web sahypasyna giriň.
Ykjam saýty
Hasaba alyş menýusy ykjam görnüşde nähili
 1. Bölümi kompaniýanyň programma üpjünçiligi bilen açyň.
 2. Ekranyň aşagyna aýlaň.
 3. Android nyşanyna basyň.
 4. Gurnama apk faýlyny göçürip alyň.

“Android” enjamlarynyň ähli eýeleri üçin hökmany ädim howpsuzlyk sazlamalaryny öçürmekdir. Muny enjamyň esasy menýusynda edip bilersiňiz. Diňe şeýdip, operasiýa ulgamy daşarky çeşmeden göçürilen programma üpjünçiligini gurnamaga mümkinçilik berer. Soňra faýly gurmak we açmak galýar.

“Android” enjamlary üçin programma arkaly hasap açmak ýönekeý:

 1. Programmany işletmeli.
 2. “Hasaba al” düwmesine basyň.
 3. Telefon belgiňizi giriziň we hasap döredilendigini tassyklaň.

Netijede, profili işjeňleşdirmek üçin SMS kody girizmeli bolarsyňyz. Diňe şondan soň girip bilersiňiz.

IPhone-da Melbet programmasy

Meşhur “Apple” markasynyň enjamlarynyň eýeleri programmany melbet.ru web sahypasyndan we App Store hyzmatyndan göçürip alyp bilerler. Birinji ýagdaýda, ýükleme yzygiderliligi Android OS bilen enjamlar bilen deňdir. Ikinji warianty saýlanyňyzda, ulanyjy zerur bolar:

 1. Programma dükanyny işe giriziň.
Programma dükany programmasy
Programma dükany nyşany
 1. Gözleg gutusyna kitap öndürijiniň adyny giriziň.
 2. Programmany göçürip alyň (adatça sanawdaky birinji).
Programma dükanyndaky programmasy
iPhone-da programma gurmak

Programmany gurmak üçin howpsuzlyk sazlamalaryny öçürmek hökman däl. Adaty shema boýunça hasaba durup bilersiňiz.

Melbet barlagy

Ikinji hökmany ädim barlamak. Müşderi onuň kömegi bilen şahsyýetini tassyklaýar we hakyky pul jedellerine girýär. Geçmek üçin size zerur bolar:

 1. Saýtda hasaba alyň.
 2. Şahsy hasabyňyza giriň.
 3. Barlaglary resminamalar arkaly tassyklaň.

Iň soňky etap, NPO “Jübi kartoçkasy” MMC-iň şahsy maglumatlaryna giriş hukuklarynyň berilmegi.

Melbet web sahypasynyň aýnasy arkaly hasaba alyş

Resmi web sahypasy ýok bolsa näme etmeli? Administrasiýa Melbet aýnalaryny – birmeňzeş işleýän esasy platformanyň takyk nusgalaryny döretmek arkaly meseläni çözdi. Aýnanyň ýeke-täk tapawudy, üýtgedilen domen salgysydyr. Hasaby adaty shema boýunça hasaba alyň.

Melbet-de hasaba alynmak üçin bonuslar

Täze Melbet müşderileri sowgat hökmünde hoşniýetli bonus alýarlar – ilkinji goýumlarynda we mugt jedellerinde 600-e çenli. Ulanyjy hasaby 4 manat mukdarda doldurandan soň ballar awtomatiki usulda hasaplanýar. Platforma hasaby doldurmagy teklip edýär:

 • debet ýa-da kredit kartoçkalary;
 • elektron hyzmatlary we gapjyklar;
 • ykjam operatorlaryň hyzmatlary.

Alnan sowgady derrew yzyna almak mümkin bolmaz – Melbet bonus programmasynyň talap edişi ýaly çekilmeli.

Bellige alnandan soň hasabyňyza giriň

Melbet web sahypasyna girmek üçin:

 1. Sahypa giriň – sagyň ýokarsyndaky “Giriş” düwmesi.
Sahypada ygtyýarnama
Giriş düwmesi sahypanyň ýokarky sag burçunda
 1. Telefon belgiňizi, e-poçtaňyzy ýa-da şahsyýetnamaňyzy giriziň.
 2. Paroly görkeziň
Giriş formasy
Ine, hasaba alyş wagtynda girizen maglumatlaryňyzy girizmeli
 1. Giriş tassyklaň

Şahsy hasabyňyz sport we eSport çäreleri üçin talonlara girişi üpjün eder. Mundan başga-da, şahsy hasapda müşderi özi hakda maglumatlary täzeläp, pul amallaryny geçirip, bukmekeriň bonus programmasyna gatnaşyp biler.

Hasaby bilen baglanyşykly ähtimal meseleler

Käwagt bukmeker ulanyjylary hasabyna girip bilmezlik bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Sebäpleri:

 1. Nädogry parol. Bu ýagdaýda tötänleýin ýalňyşlyk ýüze çykmazlygy üçin hasaba alnan maglumatlary täzeden girizmek maslahat berilýär.
 2. Tehniki meseleler we sahypanyň täzelenmeleri. Oýun dowam etdirmek üçin müşderi Melbet aýnasyny ýa-da ykjam programmany ulanyp biler.
 3. Hasaby blokirlemek. Platformanyň düzgünlerini bozan ulanyjylar üçin degişlidir.

Blokirlenen ýagdaýynda, bukmekeriň goldaw hyzmatyna telefon, onlaýn söhbetdeşlik ýa-da e-poçta arkaly ýüz tutup bilersiňiz. Geljekde hasaby blokirlemek bilen baglanyşykly kynçylyklaryň öňüni almak üçin ulanyjy ofis web sahypasynyň düzgünlerini üns bilen öwrenmeli.

FAQ

Melbetdäki şahsy hasabyňyzdan paroly ýatdan çykaran bolsaňyz näme etmeli?

Bu ýagdaýda profiliňize girişi dikeltmek üçin degişli “Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy?” Düwmesi berilýär. Ulanyjy basandan soň ulgam köne paroly awtomatiki usulda täzelär we täze parol döretmek üçin baglanyşyk döreder.

Hasap petiklenen we tehniki goldaw jogap bermeýän bolsa näme etmeli?

Kitap öndürijiniň telegram kanalyny tapyp bilersiňiz. Şeýle hem, ykjam programmany göçürip alyp ýa-da soraglara has çalt jogap bermek üçin onlaýn söhbetdeşlik bolan ykjam wersiýany açyp bilersiňiz.

Barlanmak islämok. Pasport maglumatlary bermezden hasaba alynmak mümkinmi?

Bu edilip bilner, ýöne bu ýagdaýda pul amallaryna girip bilmersiňiz: hasaby doldurmak we serişdeleri yzyna almak. Islendik amallar diňe şahsyýet tassyklanandan soň açylýar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

На сайт MelBet