Melbet-den pul goýmak we çykarmak

Melbet web sahypasyndaky şahsy hasaby doldurmak we esasanam ýeňişleri yzyna almak meselesi islendik oýunçy üçin esasy meseleleriň biridir. Köp tarapdan, köp adam kitap ýasaýjy saýlanda, bu prosesleriň aýdyňlygyndan we ýönekeýliginden gelýär. Bu makalada Melbetden nädip pul goýmalydygyny we nädip çykaryljakdygyna jikme-jik serederis.

Melbet hasabyňyzy nädip maliýeleşdirmeli

Melbet web sahypasynda ilkinji goýum goýmak üçin Melbet hasaba alynmaly we şahsy hasap açmaly. Bu bolmasa, oýunçy kitap öndürijiniň ähli giň mümkinçiliklerine girip bilmez. Ygtyýarnamadan soň, ulanyjy şahsy şahsyýeti başdan geçirmeli bolar, onsuz balansy doldurmak mümkin bolmaz.

Portala gireniňizden soň, Melbet müşderisi hasaby doldurmak üçin sahypanyň ýokarky sag burçunda ýerleşýän “Goýum” goýmasyna girmeli bolar.

Baş sahypa
Hasaba alnandan soň baş sahypa

Açylýan penjirede birnäçe bellik peýda bolar, olaryň arasynda “Hasap” saýlamaly. Onuň üsti bilen diňe bir balansy doldurmak bilen çäklenmän, häzirki töleglere we amallara gözegçilik edip bilersiňiz.

Goýum goýmasy
Hasap bölümi

Bukmeker Melbet aşakdaky goýum usullaryny hödürleýär:

 • bank kartoçkalary arkaly (Visa, Mastercard);
 • ykjam operatorlary ulanmak;
 • elektron gapjyklar arkaly;
 • töleg terminallary arkaly.

Bank kartoçkasy bilen hasaby dolduranyňyzda, amaly telefon arkaly tassyklamaly bolarsyňyz: bankyň howpsuzlyk wekilleri hakykatdanam Melbet-e pul geçirmek isleýändigine göz ýetirmek üçin kart eýesi bilen habarlaşýarlar.

Töleg ulgamy Iň az goýum Okuwa giriş wagty Komissiýa
bank kartoçkasy 4/2500 manat Derrew 0%
QIWI 4/600 manat Derrew 0%

Ilkinji goýum üçin Melbet oýunçylara 600 manata çenli bonus berýär (bonusyň mukdary goýumyň mukdaryna bagly). Ulgam pleýerden balansa pul alnandan soň awtomatiki usulda 100% goşmaça töleg alar. Alnan bonus bir aýyň içinde tölenmeli. Munuň üçin ulanyjy özüne hasaplanan mukdary 20 töweregi jedel bilen ýigrimi esse mukdarda goýmaly bolar.

Mahabatlandyrma geçirilende, esasy balans däl-de, bonus balansynyň serişdeleri ulanylýar.

Hasaby sahypanyň ykjam wersiýasy we programma arkaly doldurmak (Android we IOS OS-daky enjamlar üçin) ýokardaky prosedura meňzeýär. Programmalary göni bukmekeriň web sahypasy arkaly göçürip alyp bolýar.

Melbet üçin programmalar
Saýtdaky Melbet programmalaryna baglanyşyklar

Balansyny dolduranda ýüze çykýan ulanyjy ýalňyşlyklary

Hasabyňyza pul geçirilende, ulanyjylaryň nädogry hereketleri bilen baglanyşykly bolmadyk dürli ýalňyşlyklar bolup biler. Düzgün bolşy ýaly, pul geçirmekden ýüz öwürmek aşakdaky ýagdaýlarda ýüze çykýar:

 1. Kartyň ýa-da gapjygyň balansynda ýeterlik pul ýok.
 2. Töleg ulgamynyň tarapyndaky tehniki näsazlyk: oýunçy goýuma pul geçirýär, ýöne hasap berilmeýär. Bu ýagdaýda kömek üçin tehniki goldaw – support@melbet.ru bilen habarlaşmak maslahat berilýär.
 3. Kitap öndürijisi tarapyndan kesgitlenen iň ýokary çäkden geçmek.
 4. Oýunçy gireninde goýlan bank jikme-jikliklerinde ýalňyşlyk.

Käwagt saýtda “bu karta üçin elýeterli ugruň” ýokdugyny görkezýän ýalňyşlyk peýda bolar. Bu, häzirki wagtda goýumy doldurmagyň mümkin däldigini görkezýär. Melbet kitap öndürijisi belli bir wagt garaşmagy, soň bolsa gaýtadan synanyşmagy maslahat berýär.

Melbet pul çykarmak hasabyndan nädip

Melbet, ilkinji nobatda, kitap öndürijiniň ygtybarlylygyny görkezýän pul çykarmagyň dürli usullaryny hödürleýär.

“Töleg” bölümi, sahypa sahypasynyň ýokarky sag burçundaky menýuda ýerleşýär.

Bölüm Töleg
Hasap sazlamalarynda töleg bölümi

Ningeňişleri yzyna alyp bolar:

 • Bank kartasyna;
 • Elektron gapjyga;
 • Bank amallary.

Geçirmek üçin iň az we iň ýokary mukdar müşderiniň haýsy töleg ulgamyny halaýandygyna baglydyr.

Töleg ulgamy Min / Maks çykyş (manat) Wagt (min) Komissiýa
Bank kartoçkasy 2/1000 15 0%
Bank hasaby 1/100 15 0%

Jübi saýtyndan we Melbet programmasyndan, hasabyňyzy kartoçkadan dolduryp, ýeňişleri geçirip bilersiňiz. Smartfonlar üçin programma amatly menýu bar. Geleşik geçirmek üçin “Kassir” goýmasyna girip, “Töleg” bölümine girmeli. Açylýan penjirede jikme-jiklikleri we geçirilmeli mukdary giriziň. Amaly tassyklamak, eýesiniň telefon belgisine iberilen kod arkaly amala aşyrylýar. “Android OS” -daky “iPhone” we enjamlar üçin programma biri-birinden tapawutlanmaýar.

Çykarmakdaky ýalňyşlyklar

Operasiýa wagtynda ýeňişleri tölemekden boýun gaçyrsa, alada etme. Belki, oýunçy ýalňyşlyk goýberendir ýa-da ulgamyň işleýşine düşünmedi.

Tölegleriň näme üçin ret edilip bilinjekdigi:

 1. Oýunçy goýumyň ähli mukdaryny goýmady: karz beriji balansy iň az mukdarda hem dolduranda, bir topar jedel etmeli we diňe yzyna alynmagyny talap etmeli.
 2. Bonus soňuna çenli berilmedi. Bonus serişdeleri, hakyky hasaby açmazdan ozal, kitap öndürijiniň şertlerine laýyklykda geçirilmelidir. Bonus pul gazanmagyň düzgünleri kitap öndürijiniň web sahypasynda ýerleşdirilen ulanyjy şertnamasynda ýazylýar.
 3. Şahsy maglumatlar nädogry Ulanyjylaryň köpüsi, telefon belgisini ulanyp çalt hasaba alynmagy makul bilýän bir programma göçürip almak ýa-da tassyklamany bermek islemeýärler. Emma miladydan öňki düzgünlere laýyklykda adamyň şahsyýeti tassyklanmalydyr. Müşderi şahsyýetini kesgitlemek prosedurasyny geçýänçä, ulgam töleglerden ýüz öwürer.

Melbet kitap öndürijisi, ulanyjylara amatly hyzmatdaşlyk şertlerini hödürläp, 2012-nji ýyldan bäri üstünlikli işleýär. Kitap öndürijisi serişdeleri yzyna almagy hiç wagt gijikdirmeýär, durnukly, ygtybarly, dogruçyl işleýär, oýunçylaryň köp sanly oňyn synlary şaýatlyk edýär.

Pul amallary barada näme diýýärler

Melbetdäki ýeňiş amallaryna synlar esasan oňyn. Oýunçylar ofisiň iş şertlerinden we nagt tölegleriň tizliginden kanagatlanýarlar. Şeýle hem, mobil programmalarynyň hiline gaty ýokary baha berýärler, olaryň kömegi bilen smartfon arkaly jedel edip bilerler.

16-njy ýanwarda gözden geçirildi
Ulanyjy kitap öndürijiniň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny suratlandyrýar

Käbir synlarda Melbet käwagt tölegleri yza süýşürýär diýilýär, ýöne gowy sebäplere görä.

06/24/22 senesi
Melbet oňyn syn mysaly

FAQ

Weňişleri kartoçka geçirmek üçin näçe wagt gerek?

Geçirişler tassyklanylandan soň 15 minutyň içinde kartoçkalara geçirilýär. Geleşikleri “Taryh” goýmasynda yzarlap bilersiňiz.

Barlamazdan pul alyp bilerinmi?

Barlagdan geçmän ýeňişleri yzyna almak mümkin däl. Bu ähli hasaba alnan adamlar üçin hökmany prosedura.

Kriptoda Melbet-e pul alyp bilerinmi?

Ok, häzirki wagtda bu mümkin däl.

Melbet hasaby belgimi nireden tapyp bilerin?

Oýun hasaby – ID – baş sahypanyň ýokarsynda – sag tarapdaky menýuda görkezilýär.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

На сайт MelBet