Melbet kitap öndürijisine syn

Melbet kitap öndürijisi 2012-nji ýylda Türkmenistanda hasaba alyndy we resmi taýdan işleýär. Makalada, bu edaranyň nämedigini, ondan nädip pul gazanyp boljakdygyny we ony nädip yzyna almalydygyny, şeýle hem oýunçylaryň Melbet hakda aýdýanlaryna has içgin serederis.

Melbet hakda umumy syn

Kitap öndürijisi Melbet 10 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen jedel bazarynda üstünlikli işleýär, ýeňişleri wagtynda töleýän, müşderileriň gizlinligini saklaýan we ýüze çykýan jedelleri hemişe obýektiw çözýän ygtybarly kompaniýa hökmünde abraý gazandy.

Melbetiň üstünligi hakda maliýe görkezijilerini aýdyň. Şeýlelik bilen, 2021-nji ýylyň netijelerine görä, kitap öndürijiniň girdejisi 800 million manatdan geçdi, bu bolsa 2020-nji ýyldakydan 12 esse köp. Kompaniýanyň arassa girdejisi takmynan 400 million manata deň boldy.

2021-nji ýylda Melbet 300,000 manatdan gowrak salgyt töledi – bu, türkmen kanunçylygynyň ähli talaplaryna laýyk gelýän kitap öndürijiniň ygtybarlylygynyň ýene bir tassyklamasy.

Melbet jemgyýetçilik jogapkär kompaniýadyr: haýyr-sahawat çärelerini yzygiderli geçirýär, sosial fond döretmegi we haýyr-sahawat ugurlarynyň birinde uzak möhletli taslama döretmegi meýilleşdirýär. Ofis köp sanly sport taslamasyna hemaýat berýär, häzirki wagtda Türkmenistanyň ilkinji ligasynyň futbol çempionatynyň resmi hemaýatkäri.

Baş sahypa
Kitap öndürijiniň baş sahypasy

Web sahypasynyň dizaýny we ulanylyşy

Melbet resmi web sahypasy Türkmen dilinde bar. Onuň interfeýsi şeýle ofisler üçin adatydyr: sagyň ýokarky burçunda hasaba alyş we ygtyýarnama düwmeleri, çep blokda sportdan öňki oýunlar we göni ýaýlymlar bar. Merkezi blokda iň gyzykly söweşler, häzirki mahabat we ş.m. hakda maglumatly slaýder eýeleýär. Slaýderiň aşagynda göni ýaýlym bar. Sag blokda ulanyjylar oýun talonyny we grafiki oýun merkezini görüp bilerler.

Sahypanyň esasy menýusyny açmak üçin çep ýokarky burçda üç setir bilen nyşana basmaly. Esasy menýu aşakdaky bölümlerden durýar:

 • setir;
 • ýaşamak;
 • kibernetik;
 • aksiýa;
 • statistika;
 • göni netijeler;
 • resminamalar.

Ygtyýarnamadan soň, oýunçy aşakdaky bölümleri öz içine alýan şahsy hasabyna girip biler:

 • Hasabyňyzy dolduryň Goýum goýmak üçin Melbet müşderisi dürli töleg gurallaryny ulanyp biler.
 • Meniň profilim Bu bölümde oýunçylar barlamakdan geçip, bonus almak üçin mahabat kodlaryny girizip, parolyny üýtgedip, bukmekeriň administrasiýasy bilen habarlaşyp bilerler we ş.m.
 • Teklipleriň taryhy. Bu bölümde ýerleşdirilen ähli jedeller bar. Zerur bolsa, oýunçy senenamadaky jedelleri gözläp biler.
 • Terjime taryhy Bu sahypada geçirilen ähli maliýe amallary barada maglumatlar bar.
 • Pul serişdeleriniň yzyna alynmagy. Bu bölümde müşderi Melbet ýeňişleri yzyna almak üçin haýyşlar iberip biler.

Kitap öndürijiniň tehniki goldawy bilen aragatnaşyk

Melbet web sahypasy arkaly, amatly wagtda kömek üçin goldaw hyzmatyna ýüz tutup bilersiňiz:

Kitap öndürijiniň aragatnaşyklary “Seslenme” bölüminde görkezilýär.

Sport jedelleri

Kitap öndürijisi ähli meşhur sport oýunlary: futbol, hokkeý, tennis, tennis we ş.m. Mundan başga-da, Melbet futbol liniýasynda 1000-den gowrak çäre görkezilýär.

“Melbet” kitap öndürijisi eSport janköýerleri üçin hem gyzyklanma döreder: kitap öndürijisi Dota II, Counter-Strike, Legends League, Valorant, Call of Duty we beýleki meşhur kompýuter oýunlaryndaky jedelleri kabul edýär. Melbet setirinde ekzotik sport görnüşleri hem görkezilýär: serfing, atyş, polbol we ş.m.

Ofisiň göni ýaýlymynda diňe hakyky sport çärelerine däl, eýsem elektron futbol, elektron basketbol we elektron hokkeý oýunlaryna-da jedel edip bilersiňiz. Elektron futbol, elektron basketbol we elektron hokkeýde jedel etmegiň artykmaçlygy, jedel goýlandan soň birnäçe minutyň içinde ýeňiş gazanmak mümkinçiligidir. Elektron sport ýaryşlarynyň dowamlylygy adatça 5-6 minut.

Melbet web sahypasy grafiki oýun merkezlerinde söweş kursuny yzarlamaga mümkinçilik berýär. Şeýle ýaýlymlar oýnuň esasy wakalaryny görkezýär: pökgini urmak, topa eýe bolmak, pökgi we ş.m. Grafiki oýun merkezleri işjeň oýunçylar we hasaba alynmadyk ulanyjylar üçin elýeterlidir. Müşderileriň amatlylygy üçin kitap öndürijisi “Statistika” we “Netijeler” bölümlerini hödürledi.

Melbetdäki iň pes jedel 1 manat, iň ýokary jedel 42,000 manat.

Futbol jedelleri
Melbet Futbol Betting Page

Sport jedellerine häsiýetnamalar we baha bermek

Melbet setirinde her gün 2000-den gowrak çäre görkezilýär. Göni ýaýlymda 500-den gowrak oýun bar. Oýunçylar netijä, jemi, maýyplyga, goşa şans we ş.m. jedel edip bilerler. Ofis akkumulýator, ýekelik we ulgam görnüşinde jedelleri kabul edýär.

Kitap öndürijisi köp sanly bazary hödürleýär: futbol ugrunda 1000-den gowrak netijäni tapyň, tennis we hokkeýde 500-den gowrak bazar bar.

Melbet Kazino

Melbet Kazino deňiz kenarynda ýerleşýär. Onda belli we birneme täze ýerler, kartoçka we stol oýunlary, rulet, janly kazino we ş.m. bar. Bu kitap öndürijiniň onlaýn çeşmesi kom zonasynda ýerleşýär.

Melbet Kazino
Web sahypasynyň kazino bölümi

Web sahypasynda hasaba alyş we tassyklama

Saýtda pul oýnamak üçin oýunçy Melbet bilen hasaba alynmaly. Munuň yzygiderliligi aşakdaky ýaly:

 1. Sahypanyň ýokarky sag burçunda “Hasaba al” düwmesine basyň.
 2. Telefon belgiňizi, doglan senäňizi we parolyňyzy giriziň.
 3. Howpsuzlyk koduny giriziň
 4. Promo kody giriziň (bar bolsa).
 5. Kitap öndürijiniň düzgünleri bilen ylalaşygyňyzy tassyklaň.
 6. “Indiki” düwmesine basyň.

Ondan soň, görkezilen telefon belgisine hasaba alynmagyny tassyklaýan kody bolan SMS iberiler. Melbet-de diňe bir hasabyň bardygyny göz öňünde tutmalydyrys. Köp hasaplaşyk ýüze çykarylsa, ähli ulanyjy hasaplary petiklener.

Saýtynda hasaba al
Hasaba alyş formasy

Hasaby barlamak

Hasaba alnandan soň, oýunçy funksiýanyň diňe bir bölegine girip biler. Melbet resmi web sahypasynyň ähli aýratynlyklaryndan peýdalanmak üçin hasabyňyzy barlamaly bolarsyňyz. Oýunçy goldamak üçin pasport suratyny ýüklemeli ýa-da ibermeli.

Barlagdan geçmek üçin:

 1. Sahypa giriň.
 2. Şahsy hasabyňyza giriň we “Şahsyýet” saýlaň.
 3. Anketany şahsy maglumatlar bilen dolduryň.
 4. Resminamalaryň tassyklanmagyna we gapjygyň hasaba alynmagyna garaşyň.

Çekiş çäklerini ýokarlandyrmak üçin goşmaça barlag gerek

Melbet bonuslary

Kitap öndürijisi Melbet aşakdaky bonuslaryny berýär:

 • Hoş geldiňiz. Täze oýunçylar üçin niýetlenendir. Ony almak üçin ilkinji goýum goýmaly. Hoş geldiňiz bonusyň mukdary 600 manada ýetip biler.
 • Nagt pul. Melbet-de yzygiderli jedel goýýan işjeň oýunçylara hödürlenýär. Hasap aýynyň dowamynda azyndan 2000 manat jedel eden ulanyjylar bu bonusa bil baglap bilerler.
 • Nyrh ätiýaçlandyryşy. Duşuşyk pökginiň deňme-deň tamamlanmagy şerti bilen, bukmeker jedeliň mukdarynyň 30% -ine çenli gaýdyp gelýär.

Kitap öndürijisi wepalylyk maksatnamasyna gatnaşmaga mümkinçilik berýär. Oňa gatnaşyjylar pul baýraklaryna, mugt jedellere we beýleki ajaýyp sowgatlara bil baglap bilerler.

Sahypanyň ykjam wersiýasy we mobil programmalary

Jedel etmegi halaýan oýunçylaryň amatlylygy üçin Bumeker öz smartfonynda iOS we Android üçin Melbet ykjam programmalarynyň ösüşi barada alada etdi. “IPhone” programmasyny “App Store” -dan göçürip alyp bolýar. Bu programma bilen göni baglanyşyk Melbet web sahypasynda elýeterlidir. Melbet oýun programma üpjünçiligi “Play Market” -de ýok, ýöne ulanyjylar ony “AppGallery” -den göçürip alyp bilerler.

IOS ykjam programmasy, OS 10.0 we ondan ýokary işleýän iPhone, iPad we iPod touch bilen gabat gelýär. Android üçin programma – OS 5.0 we ondan ýokary.

Smartfonda jedel etmek üçin oýunçylara bukmeker programmasyny göçürip almak zerurlygy ýok. Necessaryhli zerur funksiýany, smartfonda ýa-da planşetdäki islendik brauzerde bar bolan sahypanyň ykjam wersiýasynda tapyp bilersiňiz. Ony işe girizmek üçin gözleg setirine Melbet web sahypasynyň salgysyny giriziň. Jübi wersiýasy ulanylýan enjamyň ululygyna awtomatiki uýgunlaşýar.

Goýumlary we pul serişdeleri

Müşderileriň amatlylygy üçin Melbet-den serişdeleri goýmagyň we yzyna almagyň birnäçe usuly hem bardy.

Doly doldurmak Yza çekmek
Usul Iň pes mukdar, manat. Gerekli wagt Komissiýa Iň pes mukdar, manat. Gerekli wagt Komissiýa
Bank kartoçkalary Visa, MasterCard 4 dessine 0% 40 15 minut 0%
Töleg ulgamlary 4 dessine 0% 4 15 minut 0%
Jübi söwdasy 4 dessine 0%
Bank geçirmesi 4 15 minut 0%

Oňaýsyz taraplary

Kitap öndürijiniň artykmaçlyklary, aşakdaky tablisadan görnüşi ýaly, kemçiliklerinden has ýokarydyr:

Üstünlikleri Kemçilikler
Ygtybarlylygyny tassyklaýan resmi ygtyýarnamanyň bolmagy Göni oýunlaryň bolmazlygy
Wineňişleri goýmagyň we yzyna almagyň birnäçe usuly Barlanylmadyk oýunçylara funksiýanyň köpüsiniň elýeterli bolmazlygy
Android we iOS üçin ykjam programmalaryň bolmagy Bonuslar az
Kitap öndürijiniň wepalylyk programmasyna gatnaşmaga mümkinçilik Saýtda göni söhbetdeşlik bolmazlygy
Telefon belgiňizi ulanyp çalt hasaba durmak ukyby
Giňişleýin çyzyk we gabat gelýänleriň çuňňur boýalmagy
Köp sanly waka bilen eSport üçin aýratyn setiriň bolmagy
Elektron sporta derrew jedel etmek ukyby
Goldaw hyzmatynyň netijeliligi we jogapkärçiligi
Resmi web sahypasynyň amatly dizaýny we ulanylyşy

Kitap ýasaýjy hakda syn

Melbet baradaky synlardan, işiniň durnukly we ygtybarlydygyna düşünip bilersiňiz. Oýunçylaryň birnäçe arzasy, adatça, kitap öndürijiniň web sahypasyndaky wagtal-wagtal tehniki meseleler bilen baglanyşykly.

4 ýyldyz Melbet syn
Kitap öndürijiniň ygtybarly ýerine ýetirişine seslenme

Ulanyjylar gabat gelýän suratlary gowy görýärler. Şeýle-de bolsa, oýunçylaryň köpüsi Melbetiň wideo ýaýlymlaryny görmek ukybynyň ýokdugyna gynanýarlar.

25-nji noýabrda syn
Ulanyjy programmany öwýär, ýöne sahypada göni wideo ulanmak isleýär

Melbet müşderileri hem bu kitap öndürijiniň ýönekeýligini halaýarlar. Melbet jedel etmek üçin zerur zatlary üpjün edýär.

12/21/22-den syn
Nyrhlar, amatlylyk we Melbet goldawy barada seslenme

Netijeler

Melbetiň 10 ýyldan gowrak wagt bäri türkmenleriň jedel bazarynda üstünlik gazanmagy biderek däl. Kitap öndürijisi oýunçylaryň gizlinligini we ýeňişleriň wagtynda tölenmegini kepillendirýär. Köp sanly Melbet müşderi synlary ulanyjylaryň bu bukmeker bilen seýrek kynçylyk çekýändigini görkezýär. Mundan başga-da, kynçylyklar ýüze çyksa-da, kompaniýanyň administrasiýasy olaryň ýüze çykmagynyň sebäplerine obýektiw düşünmäge çalyşýar we müşderilerine tarap ugraýar.

Melbet kitap öndürijisiniň müşderilerini gynandyryp biljek ýekeje zat, göni ýaýlymda ýok. Şeýle-de bolsa, oýunçylar jikme-jik grafiki oýun merkezinde söweşleriň gidişini yzarlap bilerler.

FAQ

Melbetiň kazino barmy?

Türkmenistanda kanuny bolan Melbet kitap öndürijisiniň resmi web sahypasynda kazino ýok. Munuň sebäbi, jedeller dükanlary üçin türkmen kanunçylygynyň talaplary bilen baglanyşykly. Melbet Kazino deňizdäki kitap öndürijiniň sahypasynda elýeterlidir.

Diňe Melbet-de onlaýn jedel edip bolarmy ýa-da jedel dükanlary barmy?

Diňe onlaýn.

Melbet hasabymy kripto bilen maliýeleşdirip bilerinmi?

Ok, Melbet kriptografik walýutalary kabul etmeýär.

Melbet web sahypasynda hasaba durmak üçin pasport gerekmi? Ofisiňize maglumat bermek howplymy?

Oýunçylara hasaba durmak üçin pasport gerek däl. Şeýle-de bolsa, bu resminama hasaby barlamak üçin zerurdyr. Barlamazdan, oýunçy ähli zerur funksiýalara girip bilmez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

На сайт MelBet