Melbet bonuslary

Melbet kitap öndürijisi oýunçylara yzygiderli mahabat, bir gezeklik we gündelik programmalary hödürleýär. Makalada Melbetiň täze we yzygiderli müşderiler üçin haýsy baýraklarynyň bardygyny, baýraklaryň çekilmegini, mugt jedelleriň, aýlyk nagt pullaryň, wepalylyk programmasynyň nähili işleýändigini öwreneris. Ballary nädip gazanyp boljakdygy we mahabatyň bir bölegi hökmünde alnan pullary iň ýokary artykmaçlyk bilen ulanmak barada peýdaly maslahatlar bereris.

Saýtda Melbet bonuslary

Esasanam täze oýunçylar üçin Melbet bonuslarynyň sanawyna hoşniýetli paket goşuldy: ilkinji goýum üçin mahabat we hepdede ýitirilen pul mukdarynyň 0,3 göteriminden 1,2 göterimine rahatlandyryjy nagt pul. Melbet-de depozit mahabaty ýok: programmalardaky ballary diňe öz puluňyzy hasabyňyza geçirip, onuň bilen oýnanyňyzdan soň alyp bilersiňiz.

Melbet bilen hasaba alnanda, ulanyjy sport jedelleri ýa-da kazino üçin hoş geldiňiz bonusyny saýlaýar. Betterler ilkinji goýumy iki esse köpeldip, bonus hasabyna 600 manata çenli pul alyp bilerler.

Hasaba alyş bonuslary
Sport jedellerine hoş geldiňiz bonus saýlamasy

Ilkinji goýum bonusyny almak we ulanmak üçin şertler:

 1. Melbetdäki hasabyňyzy 40 manat mukdarda dolduryň.
 2. Ulgam, ilkinji balansyň (600 manata çenli) bonus balansyna 100% karz berer.
 3. Ulanyjylar karz alnandan 30 günüň dowamynda ballary yzyna satyn almaly.
 4. Gezelenç şertleri – her hadysa üçin 1,6 ýa-da ondan köp koeffisiýenti bolan azyndan üç söweşden akkumulýator ýygnaň. Jedelleriň umumy mukdary, karz berlen bonusyň 20 essesinden köp bolmaly.

Hoş geldiňiz teklibiniň bir bölegi hökmünde ballary nädip gazanmaly we yzyna gaýtaryp bermegiň mysaly:

 1. Hasaba alnandan soň, bar bolan goýum usullarynyň islendik biri bilen 40 manaty balansa geçiriň.
 2. Ballardaky 40 manat mukdary bonus hasabynda peýda bolar.
 3. Yza gaýdyp gelmek üçin ulanyjy azyndan 800 manat (bonus mukdarynyň 20X) mahabatynyň talaplaryna laýyk gelýän ekspressleri ýygnamaly.

Melbet garşylaýyş bonuslary düzgünler bilen 600 manata barabar. Bu mukdar, profil bellige alnanda ýörite penjire girizilen promo kody ulanmak arkaly köpeldilip bilner. Gizlin nyşan kombinasiýalary Melbet hyzmatdaş saýtlarynda elýeterlidir.

Anotherene bir hemişelik bonus, bir aýda ýitirilen puluň yzyna gaýtarylmagydyr. Girdeji göterimi sap ýitginiň mukdaryndan hasaplanýar. Melbet-de bu bonusy kim we nädip ulanyp boljakdygy barada internetde köplenç soraglar ýüze çykýar. Pul dolanyşygy maglumatlary tablisada görkezilýär:

Bir senenama aýy üçin arassa ýitginiň mukdary (manat) Nagt pul göterimi
2000 – 23000 0,3%
23000 – 64 000 0,4%
64,000 – 250,000 0,5%
250,000 – 420,000 0.6%
420,000 – 600,000 0.7%
600,000 – 1,200,000 0.8%
1,200,000 – 2,500,000 0.9%
2,500,000 – 5,000,000 1%
5,000,000 ýa-da ondanam köp 1,2%

Nagt pul, hasabat hasabatyndan soňky aýyň 10-dan gijä galman kitap öndürijiniň esasy balansyna geçirilýär. Alnan serişdeleri sarp etmek üçin mahabatyň düzgünlerinde hiç hili talap ýok. 2000 manatdan az arassa ýitginiň öwezini dolmak alynmaýar.

Wepalylyk programmasy

Kitap öndürijiniň resmi web sahypasynda bar bolan Melbet bonuslary wepalylyk maksatnamasyna birleşdirildi. Kompaniýa, ähli kategoriýalar üçin köp sanly teklipleriň peýdasyna adaty ulgamdan (işjeňligiň ýokarlanmagy bilen statusy ýokarlandyrmak) daşlaşdy. Operator jedelleriň käbir görnüşleri üçin aýratyn şertler hödürleýär, yzygiderli oýunçylary höweslendirýär, mugt jedeller berýär we mahabat kodlaryny satyn almaga mümkinçilik berýär.

Wepalylyk programmasynyň çäginde mahabat

Melbetdäki her jedel, öz puluňyz üçin oýunçynyň doňuz bankyna wepalylyk goşýar. Singleeke, parlaý ýa-da TOTO üçin mugt bet promo kodlaryny satyn almak üçin ulanylyp bilner. Şeýle hem, ulanyjylar jedelleriň köpelmegi, jedelleriň ätiýaçlandyryşy we ilkinji 100 jedel üçin ýörite bonus bilen jedelleşip bilerler.

Kiber bonuslary senenamasy

Melbet-iň bazardaky iň oňat eSport we wirtual oýun jedelleri bar. Kitap ýasaýjyda diňe bir wakalar üçin ýokary tapawut ýok, gündelik ýörite bonuslar hem bar. Ulanyjy belli bir gün üçin teklipleri “Promo” bölümindäki “Kiber bonuslarynyň senenamasy” goýmasynda görüp biler.

Kiber bonuslary
Hepdelik kiber bonus senenamasynyň mysaly

Teklipiň şertleri aşakdakylar: müşderiler günüň oýnunda goýlan ýitirilen jedellerden 10-30% aralygynda nagt pul alýarlar. Mysal üçin, duşenbe güni elektron regbi boýunça 20% gaýdyp gelýär. Mahabatyň düzgünlerinde hiç hili jedeller ýok: sap ýitginiň göterimi hasabat güni gutarandan soň derrew esasy balansa hasaplanýar.

Garşylyklar köpeldi

Kitap öndürijisi akkumulýator jedellerini goýýan ulanyjylar üçin aýratyn şertler hödürleýär: ofis tarapyndan hödürlenýän saýlawlarda tapawut 10% ýokarlandy. Maksatnama gatnaşmak üçin oýunçylar:

 • resmi Melbet web sahypasynda hasaba alyn;
 • profiliňize giriň we “Günüň ekspressi” goýmasyny açyň;
 • Duşuşykdan öň ýa-da göni ýaýlymda bukmeker tarapyndan hödürlenen jedelleriň islendik birini saýlaň;
 • talony gazanan halatynda ulanyja karz pulunyň 10% -i goşmaça berilýär.

Müşderiler mahabat çäksiz gezek gatnaşyp bilerler. .Eňişler derrew esasy gapjyga geçirilýär, ony çekmegiň zerurlygy ýok.

Ekspress ätiýaçlandyryşy

Melbet, talonda bir ýalňyş netije bar bolsa, birleşdirilen jedelleriň 100% yzyna gaýtarylmagyny kepillendirýär. Müşderi aşakdaky şertlere laýyk gelende, Melbet bonusy awtomatiki işjeňleşdirýär:

 • oýunçy hasaba alyndy we öz hasabyna jedel etdi;
 • talona hersi 1,7 sitata bilen azyndan 7 netije goşuldy;
 • talonda bir saýlaw nädogry bolup çyksa, jedeliň mukdary saýtdaky gapjyga gaýdyp geler.

Haýsydyr bir oýunda 1 koeffisiýenti bilen gaýdyp gelmedik mahabatda diňe parlaýlar bar.

100 jedel üçin bonus

Hasaba alyş bonusyny nädip almalydygyny öwrenen täze Melbet oýunçylary başga bir mahabata gatnaşyp bilerler: ilkinji 100 jedeliň ortaça bahasyndan mugt jedel. Bonus düzgünlerinde wagt çäkleri bar: 30 günüň içinde 100 jedel edilse mugt jedel alyp bilersiňiz.

Mysal: hasaba alnan pursadyndan başlap 15 günüň içinde täze müşderi 4 manatdan 50 jedel we 12 manatdan 50 jedel etdi. Mahabatyň bir bölegi hökmünde, ulanyjynyň esasy balansyna arifmetiki ortaça bahasy 8 manatdan ybarat mugt jedeller berler.

“Uzak wagtlap edip bilersiňiz!”

Melbet gündelik işler üçin ýörite bonus hödürleýär. Mahabat 42 gün dowam edýän marafon bolup, her birinde ulanyjy günde azyndan 1 akkumulýator öndürmeli.

Gatnaşmagyň şertleri:

 • birleşdirilen jedeliň iň az mukdary 6 manat;
 • talonda azyndan 3 waka bolmaly;
 • akkumulýatordaky söweşleriň biri üçin koeffisiýent 2,0 bahasyna deňdir ýa-da ondan ýokarydyr.

Zynjyr kesilmese, Melbet müşderisi her 7 günden mugt jedel üçin promo kody alýar. Mugt jedeliň mukdary üznüksiz jedelleriň dowamlylygyna baglydyr:

 • 7 gün – 10 manat;
 • 14 gün – 25 manat;
 • 21 gün – 50 manat;
 • 28 gün -70 manat;
 • 35 gün – 100 manat;
 • 42 gün – 120 manat.

Mahabat kody, alnan gününden başlap 7 günüň dowamynda ulanylyp bilner. Diňe oýunçynyň öz pullary bilen edilen jedeller, bonus hasaplanýar.

Promo kod dükany

Melbetdäki her jedel, netijä garamazdan, ulanyjynyň bonus balansyna wepalylyk goşýar. Ballar, “Promo Code” dükanyndaky iň ýokary nokatlarda oýnamak üçin lotereýa biletlerini, mugt aýlawlary, mugt jedelleri ýa-da talonlary satyn almak üçin ulanylýar.

Promo kod dükany
Promo kod dükanyndaky Promo ballary bilen mugt jedeller

Mysal üçin, ulanyjylar aşakdakylar üçin bonus kodlaryny alyp bilerler:

 • 3 hadysanyň beýany;
 • azyndan 1.8 koeffisiýenti bilen ýeke;
 • gündelik baýraklar bilen döşüň açary.

Müşderi, soňky 10 günde hasabynda 100 reklama bal toplan bolsa, bonusyň işjeňleşdirilmegini sorap biler. Mahabat, azyndan 31 gün ozal profil bellige alnan ulanyjylar üçin elýeterlidir.

TOTO

Melbet her gün 12 çäräniň mugt görnüşini hödürleýär. Oýunçylar talony ofisiň resmi web sahypasyndaky TOTO bölüminde doldurýarlar. Saýlaw, adaty ýa-da 8 manat mukdarda 2.0 koeffisiýenti bolan nagt nyrh bilen tassyklanmalydyr.

TOTO bölümi
Gündelik mugt süpürgiçler

Iň azyndan 8 netije çak edilse, ulanyjy TOTO-da ýeňiş gazanar (100 promo bal). Iň köp baýrak 12 dogry saýlamak üçin 7000 bal.

Goşmaça bonuslar

Müşderiler esasy saýtda we aýnada mahabatlara, şeýle hem Android we iOS üçin ykjam programma göçürip alyp bilerler. Bonus programmalarynyň sanawy yzygiderli täzelenýär. Melbetiň hemişelik teklipleriniň arasynda aýratyn bellemeli:

 • doglan gün üçin freebet;
 • baýraklaryň we enjamlaryň gündelik çyzgysy;
 • mugt lotereýa biletleri we “Fortune Wheel” -de aýlanýar.

Melbet, şahsy profil habarlaryna aýratyn iberilýän ýörite teklipler bilen işjeň oýunçylary sylaglaýar. Ulanyjy tarapyndan goýlan pul näçe köp bolsa, kitap öndürijisi şonça-da jomart bolar.

Mahabat bonuslaryny nädip ulanmaly

Melbetdäki bonuslary nädip arassalamaly mahabat teklibiniň görnüşine bagly:

 • mugt jedeller oýnamagy talap etmeýär, mugt jedeliň mukdary minus hasaplanýar;
 • ilkinji goýumdaky bonusyň mukdary azyndan 3 waka üçin 1,6-dan tapawutly tizlikli otlylarda 20 gezek aýlanmalydyr;
 • Nagt pul we gyssagly ätiýaçlandyryş derrew esasy balansa hasaplanýar.

Her Melbet bonusynyň möhleti çäkli, ondan soň ballar we mugt jedeller gutarýar. Alnan ballarda diňe iň az jedel üçin esasy hasapda pul galmansoň oýnamaga rugsat berilýär.

Bonuslaryny alyp bilmeseňiz näme etmeli

Melbet garşylaýyş bonusy, ilkinji goýum balansa girenden soň awtomatiki usulda işjeňleşdirilýär, ýöne käbir teklipler Şahsy meýdançada el bilen işledilmeli. Ulanyjy mahabatyň düzgünlerini aç-açan ýerine ýetiren bolsa, ýöne programma hereketsiz galsa, Goldaw gullugyna ýüz tutmak maslahat berilýär.

Melbet goldawy gije-gündiziň dowamynda we hepdede ýedi gün işleýär, türkmen we iňlis dillerinde jogaplar. Kitap öndürijiniň halkara wersiýasynyň goldaw wekilleri bilen birnäçe usulda habarlaşyp bilersiňiz:

 • ekranyň aşaky sag burçundaky onlaýn söhbetdeşlik arkaly;
 • telefon belgisi boýunça;
 • “Aragatnaşyklar” goýmasyndaky seslenme formasy arkaly;
 • e-poçta arkaly info@melbet.com

Iň köp jogap wagty (e-poçta bilen) 1-2 sagat. Beýleki aragatnaşyk usullary saýlanan bolsa, haýyş iň köp birnäçe minudyň içinde işlener.

Melbet-iň 10-a golaý hemişelik mahabaty bar, şol sanda ilkinji goýum üçin gutlaýyş bukjasy we kassa ulgamy. Melbet başlangyç bonus, hasaba alnanda mahabat koduny ulanyp köpeldilip bilner. Kitap öndürijisi, ýörite teklipleriň köp görnüşi, ýönekeý hereket şertleri we oýunçynyň işjeňliginiň artmagy bilen mahabat sanynyň köpelmegi bilen bäsdeşler bilen deňeşdirýär.

FAQ

Melbet täze başlanlar üçin mugt jedeller hödürleýärmi?

Kitap öndürijiniň depozit bonuslary ýok, ýöne täze başlanlar hasaba alnan pursatyndan başlap ilkinji 100 jedel üçin mugt jedel alyp bilerler. Mugt jedeliň mukdary, saýlama jedelleriň arifmetiki ortaça deňdir.

Melbet promo kodlaryny nireden tapyp bilerin?

Nyşanlaryň bonus kombinasiýalaryny “Mahabat kody dükanyndan” satyn alyp bilersiňiz. Kodlar Melbet hyzmatdaşlary tarapyndan paýlanýar.

Melbet bilen hasaba alanyňyzda iň ýokary bonus haýsy?

Hoş geldiňiz paketiň iň uly ululygy 600 manata çenli ilkinji goýumyň 100% -idir. Bu mukdar, kitap öndürijiniň hyzmatdaşlaryndan mahabat kodlaryny ulanyp köpeldilip bilner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

На сайт MelBet