Melbet kazino

Melbet, köp sanly ýeri, ruletleri, janly kazinolar, kart oýunlary we başgalar bilen halkara onlaýn kazino. Melbet kazino öňdebaryjy üpjün edijilerden oýunlara girmegi, goldaw hyzmatyndan gyssagly kömek we ýeňişleriň çalt yzyna alynmagyny kepillendirýär.

Melbet kazino näme

Melbet diňe bir kitap ýasaýjy hökmünde tanalmaýar. Bu köpugurly oýun meýdançasy, bu ýerde ulanyjylar sport çärelerine we eSport, Çalt oýunlar, stol oýunlary, poker we ş.m.

Melbet kazino, Curacao ygtyýarnamasy bilen işleýär. Melbetiň resmi web sahypasy türkmenleri goşmak bilen birnäçe dilde elýeterlidir. Esasy menýu aşakdaky bölümlerden durýar:

 • Setir;
 • ýaşamak;
 • çalt oýunlar;
 • Otserler;
 • Kiberport;
 • Göni kazino;
 • Promo;
 • Bingo.

Sagyň aşaky burçunda “Sorag ber” düwmesi bar. Ony basmak bilen, ulanyjy goldaw wekilleri bilen tiz habarlaşyp biler. Göni söhbetdeşlikde, ulanyjynyň soraglaryna 2-3 minudyň içinde jogap beriň.

Kazino aýratynlyklary

Oýun kategoriýalary
Kazino saýtyndaky oýunlaryň kategoriýalary

Resmi Melbet kazino web sahypasy, esasanam şeýle üpjün edijilerden awtoulag enjamlaryna girmegi üpjün edýär:

 • Pragmatiki oýun;
 • Ezugi;
 • ewolýusiýa
 • TVBet;
 • SAGaming;
 • LuckyStreak;
 • vivo oýun.

Melbet kazinoda dürli resanrdaky oýunlar görkezilýär. Şonuň üçin ulanyjylara amatly bolar ýaly, kazino oýun mazmunyny dürli kategoriýalara bölmek barada alada etdi: 3D ýeri, Hold we Win, jekpot, Dragon Tiger, Game Show, Hindi Style, Live Drops & Wins, Sci-Bo, rulet, poker we ş.m. Ulanyjylar üpjün ediji we ady boýunça awtoulag enjamlaryny hem gözläp bilerler. Halaýan oýunlaryňyzy “Halanýanlar” bölümine goşup bilersiňiz.

Melbet kazinosynda ulanyjylar:

 • Otserler. Oýunçylar meşhurlygy we täze ýerlerde şowlulygyny synap bilerler. Bu kazino size “Wikings Wind of Change”, “Mystic Fortune”, “The Gold”, “Joker Win” we ş.m. hakyky pul üçin oýnamaga mümkinçilik berýär Kolosseý we ş.m. Görkezilen ýerleriň hemmesi hakykatdanam özboluşly. Olarda özboluşly grafika, belli bir mukdarda işjeň setirler, jekpot ululygy we ş.m. bar.
 • Ruletler. Amerikan, Europeanewropa, nusgawy wirtual we beýleki ruletler Melbet kazinosynda bar.
 • Göni kazino. Göni dilerler bilen oýunlarda oýunçylar adaty kazinonyň atmosferasyny başdan geçirip bilerler. Melbet kazinoda elýeterli oýunlar: blackjack, rulet, poker, bakkarat, Mega Wheel we ş.m.
 • Telewizor oýunlary. Bular göni ýaýlymda guramaçylygy we lotereýa enjamyndan top aljak, kartoçkalary goýjak ýa-da rulet tigirini aýlanjak owadan alyp baryjynyň bolmagyny üpjün edýän düýbünden täze oýun oýunlary. Oýunçy ýaýlymy yzarlap, jedellerini ýerleşdirip biler.
 • Lotereýalar. Melbet kazinosynda dürli lotereýalar hem bar: “Lucky Wheel”, “Scratch Card”, “Spin” we “Win” we ş.m.
 • Poker Bu oýun platformasy yzygiderli baýrakly basseýn bilen poker ýaryşlaryny geçirýär.
 • Beýleki oýunlar. Pul üçin aşakdaky oýunlar hasaba alnan Melbet müşderileri üçin elýeterlidir: JetX, Plinko, Aviator, Zeppelin we ş.m.

Nädip oýnap başlamaly

Melbet kazinosynda pul üçin oýnamak üçin Melbet web sahypasynda hasaba alynmaly. Bu zerur bolar:

 1. “Hasaba al” düwmesine basyň.
 2. Amatly hasaba alyş usulyny saýlaň. Täze Melbet müşderileri üçin dört wariant bar: bir gezek basmak, telefon, e-poçta ýa-da sosial ulgamlar we gyssagly habarçylar arkaly.
Web sahypasyna ýazylyň
Bir gezek basmak hasaba alyş

Iň aňsat wariant, bir gezek basmakda hasap döretmekdir. Oýunçy diňe ýurdy we walýutany görkezmeli. Telefon arkaly hasaba alynmak, SMS-de alnan kod arkaly hereketleriň tassyklanmagyny üpjün edýär.

Telefon arkaly hasaba alyş
Telefon arkaly hasaba alyş

E-poçta arkaly hasap açmak, pleýerden aragatnaşyk we şahsy maglumatlary bermegi talap edýär. Oýun hasaby döretmek üçin sosial ulgamlar arkaly täze Melbet müşderileri Google+, Mail.ru, Yandex we Telegram hasaplaryny ulanyp bilerler.

E-poçta bilen ýazylyň
E-poçta hasaba alyş
 1. Kazinonyň düzgünleri bilen ylalaşygy tassyklaň.
 2. “Hasaba al” düwmesine basyň.

Hasaba girmek üçin oýunçylar:

Saýtynda ygtyýarnama
Giriş formasy
 1. “Giriş” düwmesine basyň.
 2. Amatly ygtyýar usulyny saýlaň. Oýunçylar telefon belgisini ýa-da e-poçta / şahsyýetini görkezip şahsy hasabyna girip bilerler.
 3. Paroly görkeziň
 4. “Giriş” düwmesine basyň.

Şeýle hem, sosial ulgamlar we gyssagly habarçylar: Google+ we Telegram arkaly girip bolýar.

Kazino bonuslary we mahabatlary

Täze müşderileri özüne çekmek üçin onlaýn kazino öz Melbet bonus programmasyny döretdi. Oýunçylar almaga garaşyp bilerler:

 • Bonus “özüňiz üçin” Bu mahabat opsiýasy, bellige alnan, telefon belgisini işjeňleşdiren we anketany dolduran oýunçylar üçin elýeterlidir. Bonusy almak üçin ulanyjy 1500 manat mukdarda jedel goýmaly.
 • Doglan günüň baýragy Bu mahabatyň bir bölegi hökmünde, oýunçylar mugt aýlanmak üçin promo kody alýarlar. Bu mahabat üçin diňe telefon belgisini we e-poçta salgysyny tassyklan ulanyjylar bil baglap bilerler.
 • Hoş geldiňiz bonus. Bu mahabata gatnaşmak üçin hasaba alynmaly, anketany doldurmaly, telefon belgisini işjeňleşdirmeli we 200 manat mukdarda ilkinji goýum goýmaly.
 • VIP nagt pul. Bu wepalylyk programmasy sekiz derejäni üpjün edýär. Melbet müşderileriniň hemmesi birinji derejeden başlaýarlar we işjeň oýnamak arkaly ýagdaýlaryny kem-kemden gowulaşdyrýarlar. Wepalylyk programmasynda müşderiniň derejesi näçe ýokary bolsa, nagt pul mukdary hem şonça köp bolar.

Wineňişleri nädip goýmaly we yzyna almaly

Oýun hasabyna serişdeleri goýmak üçin Melbet kazino müşderileri ulanyp bilerler:

 • bank kartlary;
 • elektron gapjyklar;
 • Internet bank işi;
 • bank geçirmesi;
 • cryptocurrencies.

Hasapdan gazanylan ýeňişleri bank kartoçkalarynda we elektron gapjyklarda alyp bolýar. Tölegler diňe balansy doldurmak üçin ulanylan usul bilen amala aşyrylýar.

Iň pes goýum 2 manat. Winningeňen halatynda oýunçylar 60 manatdan çykyp bilerler. Munuň üçin sahypa girmeli we şahsy hasabyňyza girmeli. Ondan soň, oýunçy “Hasapdan çykarmak” bölümini we özi üçin amatly töleg ulgamyny saýlamaly. Ondan soň, puluň mukdaryny we jikme-jikliklerini görkezmeli. Soňra diňe “Tassykla” düwmesine basmak galýar.

Hasaby doldurmak derrew ýüze çykýar. Çekiş wagtlary saýlanan töleg usulyna baglydyr. Tölegler 1-3 günüň içinde amala aşyrylýar. Oýunçy ýeňişleri almadyk bolsa, kömek üçin goldaw gullugyna ýüz tutmalydyr.

Jübi programmalary we ykjam wersiýa arkaly kazino nädip oýnamaly

“Android” we “iOS OS” üçin Melbet programmalary smartfon ulanyjylary üçin işlenip düzüldi. Olara baglanyşyk sahypanyň ýokarky çep burçunda. Şeýle hem, oýunçylar SMS arkaly Android programmasy üçin baglanyşyk alyp bilerler.

“IPhone” programmasy diňe kazino web sahypasynda däl. Şeýle hem ony “App Store” -dan göçürip alyp bolýar.

“Android” programmasyny “Android 5.0” wersiýasy bolan ykjam enjamlary ulanyjylar mugt göçürip alyp bilerler. APK ululygy 34,19 MB. “IPhone” we “iPad” üçin programma iOS 11.0 wersiýasy bolan ulanyjylar üçin elýeterlidir. APK ululygy 168,4 MB.

Türkmenistandaky Melbet kazinosynyň deňiz ygtyýarnamasy esasynda işleýändigini göz öňünde tutup, oýun sahypasynyň müşderileri programmany petiklenen sahypa alternatiwa hökmünde ulanyp bilerler. Interneterli internet üpjün edijilerini blokirlemekden aýlanyp geçmek üçin Melbet iş aýnasyny hem ulanyp bilersiňiz. Bu birmeňzeş funksiýa we interfeýs bilen alternatiw sahypa. Aýna Melbet esasy çeşmeden diňe üýtgedilen domen bilen tapawutlanýar.

Ykjam saýty
Baş sahypa ykjam görnüşde nähili

Üstünlikleri we kemçilikleri

Bu kazinonyň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar:

 • Oýunlaryň dürlüligi. Bu kazinoda müňlerçe ýeri we köp sanly humar oýunlary – stol we kart oýunlary, rulet, janly kazino we ş.m.
 • Wepalylyk programmasy bolmak. Oýunçylara goşmaça bonuslara bil baglamaga mümkinçilik berýär.
 • Bonuslaryň we mahabatlaryň dürlüligi. Melbet täze müşderiler we wepaly ulanyjylar üçin mahabatlary yzygiderli guraýar.
 • Ownuk goýum. Hakyky pul üçin oýnamak üçin hasabyňyzy 2 manat mukdarda doldurmak ýeterlikdir.
 • Amal goldaw hyzmaty. Goldaw wekilleri web sahypasyndaky göni söhbetdeşlik, telefon ýa-da e-poçta arkaly habarlaşyp bilerler.

Bu kazinonyň kemçilikleriniň arasynda:

 • Köp bonuslar üçin kyn şertler. Bonus pullaryny hakyky hasaby geçirmek üçin oýunçy köp şertleri ýerine ýetirmeli.
 • Ygtyýarnama ýok Bu oňaýsyzlyk, sebäbi Türkmenistanda islendik onlaýn kazino gadagan. Şeýle-de bolsa, Melbet iň ygtybarly oýun klublarynyň biri hasaplanýar.
 • Resmi web sahypasyna wagtal-wagtal girip bilmezlik. Bu mesele ýerli internet üpjün edijiler tarapyndan petiklenmegi sebäpli ýüze çykýar. Blokirlemekden aýlanyp geçmek üçin aýna ýa-da Melbet programmasyny ulanyp bilersiňiz.

Kazino hakda oýunçylaryň aýdýanlary

Bu kazinonyň müşderileriniň köpüsi ilki bilen ýerleriň dürlüligini belleýärler. Mundan başga-da, awtoulag maşynlary gaty köp, käwagt ulanyjylar uzak wagtlap degişli warianty saýlamaly bolýarlar.

11/17/22 senesi
Barlagdan geçmek we saýtdaky ýerleriň sany barada seslenme

Müşderiler göni söhbetdeşlikde goldaw hyzmatynyň çylşyrymly meseleleri çözmekde derrew kömek bermäge taýyn däldigine-de üns berýärler. Bonus programmalarynyň has çylşyrymly şertleri sebäpli nägilelik hem bar. Şol bir wagtyň özünde Melbet kazinosynyň köp artykmaçlygy bar: serişdeleri çalt çykarmak, komissiýa we ş.m.

04/07/20 senesi
Melbet kazino peýdasy we zyýany

FAQ

Melbet kazinoda haýsy kart oýunlary bar?

Melbet-de poker, bakkarat, blackjack we beýleki meşhur kart oýunlaryny oýnap bilersiňiz.

Mugt aýlawlary almagyň düzgünlerini nireden okap bilerin?

Melbet-de mugt aýlawlary we beýleki bonuslary almak üçin şertler “Promo” bölüminde bar.

Melbet kazinosynda bonuslar barmy?

Hawa, bu kazino ilkinji goýum, işjeň oýnamak we wepalylyk programmasyna gatnaşmak üçin oýunçylary sylaglaýar.

Melbet kazinosynda kim oýnap bilmeýär?

Bu kazinodaky oýunlar diňe şahsyýetini we ýaşyny tassyklan ulular üçin elýeterlidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

На сайт MelBet